NAŠE NAJBOLJE DESTINACIJE

RIM

129 €

RIM

  • rim nocu
  • koloseum u rimu
  • forum u rimu
  • piazza venecia u rimu
  • fontana di trevi u rimu
  • bazilika svetog petra u rimu
  • sikstinska kapela mikeladjelo
  • rafaelove sobe u vatikanu
  • mikelandjelova pieta u vatikanu
  • romul i rem

5

DANA

RIM

Ostale informacije

PROGRAM PUTOVANJA I CENA

RIM

2 noćenja – autobuski prevoz

1. dan BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 16h. Putovanje kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan RIM

U Rim stižemo u podnevnim satima i smeštamo se u hotel, posle 14h. Nakon kraćeg odmora odlazak sa vodičem u centar Rima, gradskim prevozom i upoznavanje sa gradom. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan RIM

Doručak. Slobodno vreme u Rimu ili mogućnost fakultativnog obilaska Rima sa lokalnim vodičem. Kraća vožnja gradskim prevozom, dolazimo do Koloseuma i vraćamo se u vreme borbi gladijatora, zatim sledi Forum, Kapitol, Piazza Venezia, Via del Corso, Panteon, Fontana di Trevi poznato mesto po bacanju novčića ali je poznata i po okolnim kafićima sa dobrim italijanskim sladoledom. Gužva je očekivana i mi se polako probijamo do Španskog trga ... Slobodno vreme za šetnju. U večernjim satima individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan RIM – VATIKAN - BEOGRAD

Doručak. Odjavljujemo se iz hotela. Fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem, gradskim prevozom. Poseta Rimu nije potpuna bez odlaska u baziliku Svetog Petra i obilaska Vatikanskih muzeja. Vatikanski muzeji ubrajaju se među najvrednije muzeje sveta. Tu se čuva najveća kolekcija neprocjenjivih antikviteta i umetničkih dela kao i najveća kolekcija italijanskih i evropskih slika. Sa vatikanskim muzejima su povezane Rafaelove sobe, a naziv dobijaju po freskama koje je oslikao Rafaelo, Sikstinska Kapela oslikana radovima Botičelija, Peruđina... Mikelanđelo Buonaroti je oslikao tavanicu sa motivima iz Starog zaveta, a iznad Oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu posvećenu Svetom Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi čuvena Mikelanđelova Pijeta. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve, koji je osmislio i svojim skulpturama ukrasio Bernini. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u popodnevnim satima.

Kraj usluga.

CENOVNIK U PRIPREMI

ARANŽMAN

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu

Smeštaj u Rimu hotel 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni)

Hotel Colony 3* www.colonyhotel.it

Obilaske prema programu u pratnji vodiča

Troškove organizacije i realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Doplatu za jednokrevetnu sobu – na upit

Dodatno sedište u autobusu 50€

Individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI: (minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika)
Razgled Rima sa lokalnim vodičem 15€ / 10€ (deca do 12 godina)
Vatikan 40€ / 35€ (deca do 12 godina)
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Na rate: čekovima ili administrativnom zabranom zaključno sa 20.06.2020.

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.

Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i datum uplate aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik prihvata mesto u autobusu koje mu dodeli agencija.

Naknadne izmene nisu moguće.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Italije. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U ITALIJU

Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u sledećim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima. Prilikom ulaska neophodno je da se priloži: negativni PCR ne stariji od 72 sati ili antigen test ne stariji od 24 sati i “Passenger Locator Form”  (https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/ambasciata/news/da… ), a zdravstvene službe R. Italije zadržavaju diskreciono pravo da od pojedinih lica zatraže dodatno testiranje na licu mesta.
Za lica koja u Italiju ulaze na napred navedeni način na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita privatnim vozilom (do 36 sati), kao i u drugim slučajevima navedenim na sledećem linku:  https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu
Detaljne informacije o režimu ulaska iz R. Srbije u R. Italiju mogu se naći na sledećem linku:  https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu…

PRIJAVITE SE ZA - RIM !

Ostale ponude (Evropski gradovi 2022)